ประกาศ รายวิชาที่เปิดสอนภาคฤดูร้อน 2557 [อ่านต่อ..]
  ประกาศ คืนสภาพ น.ศ.ที่ถูกถอนชื่อออก ในภาคเรียนที่ 1/2553 ให้กลับเข้ามาเป็นนักศึกษา [อ่านต่อ..]  
  น.ศ ที่สำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 3/2552 ให้ น.ศ.             
  มารับเอกสารสำเร็จการศึกษา (ใบ Transcript ตัวจริง ) [อ่านต่อ..]
   น.ศ.ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาใน ภาคเรียนที่ 3/2552
  ให้ทำเรื่องขอสำเร็จการศึกษาได้ที่งานทะเบียน [อ่านต่อ..
   ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่องการแก้ไข
  คำนำหน้านามยศ ชื่อและนามสกุลในใบปริญญาบัตร พ.ศ.2553 [อ่านต่อ..]
 
  หน้าแรก มทร.ล้านนา ตาก   คณะวิศวกรรมศาสตร์   ข้อมูลนักศึกษาปัจจุบัน ปวช.   รายชื่อ น.ศ.ภาคเรียน 2/2557
  กองการศึกษา ตาก   คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์   ข้อมูลนักศึกษาปัจจุบัน ปวส   แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
  กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา   คณะวิทยาศาสตร์ฯ   ข้อมูลนักศึกษาปัจจุบัน ป.ตรี   ระเบียบข้อบังคับ ป.ตรี
  สำนักงานประกันคุณภาพ   คณะศิลปกรรมและสถาปัยกรรมฯ  จำนวนนศ.ลงทะเบียนภาค 2/56   ระเบียบข้อบังคับ ปวส.
  สำนักงานกิจการนักศึกษา    ปฏิทินการศึกษา 2556     คู่มือประเมินอาจารย์ผ่านอินเตอร์เน็ต
  สำนักงานสหกิจศึกษา    ปฏิทินการศึกษา 2557 สำหรับนักศึกษาใหม่ ปี1   คู่มือสำหรับอาจารย์ผู้สอน
     ปฏิทินการศึกษา 2557 สำหรับนักศึกษาเก่า    ปฏิทินการศึกษา 2554
  ปฏิทินการศึกษา 2555
  รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา 2555
  
ปฏิทินการศึกษา ปวช 2555
  ระเบียบข้อบังคับ ปวช.
     
งานทะเบียน กองการศึกษา มทร.ล้านนา ตาก 41 หมู่ 7 ต.ไม้งาม อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000 tel 055-515900 ต่อ 223