โทรศัพท์ 0-5551-1832
หรือ 0-5551-5900-5 ต่อ 300
         
 
 
 
: สำนักงานรับนักศึกษา กองการศึกษา มทร.ล้านนา ตาก 41 หมู่ 7 ต.ไม้งาม อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000